Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Tham dự Hội thảo "Báo cáo kết quả thực hiện Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực lưu vực sông Rào Cái và mô hình thoát nước thành phố Hà Tĩnh
2 Giấy mời số 336/GM-UBND ngày 13/9/2016 về rà soát điều chỉnh bổ sung hệ thống kho, CH bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh
3 Họp BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, kế hoạch nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới
4 Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 8 năm 2016
5 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường
6 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nhà nước giai đoạn 2016-2020
7 Họp nghe các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII
8 Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định hiệu quả thực hiện các mô hình sản xuất và công tác XDCB trong xây dựng nông thôn mới
9 Họp nghe báo cáo dự thảo Đề án " Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC nhằm cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh"
10 Họp nghe báo cáo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ phía Tây Nam đường tránh QL 1A Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/2.000
11 ngày 03/8/2016 về việc Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 của Bộ GD&ĐT
12 Tham dự Hội thảo "Báo cáo kết quả thực hiện Xây dựng mô hình thủy văn thủy lực lưu vực Rào Cái và mô hình thoát nước thành phố Hà Tĩnh
13 Họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh
14 Tham dự hội nghị Tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện, cấp xã
15 Họp nghe báo cáo dự thảo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông
16 Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, xã hội hóa đầu tư chợ và triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
17 Họp triển khai Kế hoạch Diễn tập ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
18 Họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
19 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 235/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
20 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm

ĐĂNG NHẬP