Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc
2 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 446/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
3 Họp nghe nội dung chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
4 Họp nghe các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII
5 Triển khai rà soát xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng miền núi dân tộc giai đoạn 2016-2020
6 Về việc Tham dự cuộc họp nghe Dự thảo Đề án và Nghị quyết do Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội tham mưu
7 Họp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 Nghe báo cáo dự thảo một số Đề án do Sở Y tế tham mưu xây dựng
9 Họp nghe báo cáo Đề án quản lý khoáng sản và các nội dung liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
10 Họp nghe dự thảo Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
11 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử cho Lãnh đạo CNTT - CIO
12 Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về ứng phó bão Sarika và mưa lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ
13 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giảm nghèo bền vững
14 Nghe báo cáo dự thảo một số Đề án do Sở Y tế tham mưu xây dựng
15
16 về việc họp thống nhất kết quả rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
17 Dự Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
18 Họp để thống nhất các nội dung tổ chức hoạt động của Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Nguyễn Du
19 về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
20 Họp nghe báo cáo Đề án quản lý khoáng sản và các nội dung liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

ĐĂNG NHẬP