Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp
2 Họp thống nhất xử lý một số nội dung liên quan hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tập kết cát, sỏi lòng sông
3 Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
4 Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh
5 Về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
6 Về việc họp thống nhất xử lý một số nội dung về đất đai, khoáng sản
7 Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 29/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác y tế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
8 Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh năm 2016, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc ngành giai đoạn 2011-2016
9 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mới số 10/GM-UBND (Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017)
10 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường (9/1/2017)
11 Tài liệu Hội nghị trực tuyến về ATGT
12 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Khoa học và Công nghệ
13 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ
14 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
15 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
16 Họp nghe báo cáo một số Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
17 Hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân
18 Hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân
19 Nghe báo cáo Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh
20 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

ĐĂNG NHẬP