Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
2
3 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
4 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hàm Nghi tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, tỷ lệ 1/500
5 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000
6 Hội nghị Trực tuyến triển khai Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
7 Dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
8 Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2019
9 Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
10 Họp nghe Dự thảo Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11 Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
12 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ 389 Quốc gia
13 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019
14 Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác ngành Y tế năm 2019"
15 Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
16 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
17 Họp nghe Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của Văn phòng Chính phủ
18 Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
19 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
20 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

ĐĂNG NHẬP