Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, bàn kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng các xã đạt chuẩn từ năm 2013-2015 và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
2 Họp nghe “Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững, hiện đại”
3 Họp nghe báo cáo đầu kỳ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Kỳ Anh
4 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam
5 Hội nghị triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2017
6 Họp Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hà Tĩnh
7 Ban chỉ đạo 182 chiều ngày 28/3/2017
8 Họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
9 Tài liệu họp trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017
10 Dự họp nghe báo cáo Quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017
12 Họp nghe "Đề án phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới"
13 Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
14 Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN
15 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của BCĐ 138/CP
16 Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và xã hội về Đề án khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định đời sống người dân và Đề án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân sau sự cố môi trường biển tỉnh Hà Tĩnh
17 Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
18 Làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học quốc gia Gyeongsang National University (GNU), Hàn Quốc
19 Họp nghe báo cáo việc xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện chương trình, dự án đầu tư công; tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
20 Hội nghị Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP