Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Đề án Khai thác tiềm năng lợi thế rừng, đất lâm nghiệp để phát triển rừng bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
2 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
3 Dự họp nghe và thảo luận về việc thực hiện quyết định 77/2014/QĐ-UBND và dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục
5 Họp nghe đề cương chi tiết "Đề án phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế"
6 " Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững, hiện đại"
7 Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Việt - Lào
8 Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh
9 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp
10 Làm việc với Đoàn công tác Viện Phát triển công nghệ và Giáo dục
11 Tham dự Hội nghị "Chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến Biến đổi khi hậu, Quản lý nguồn nước và Phát triển đô thị tại tỉnh Hà Tĩnh"
12 Họp nghe công tác chuẩn bị tổng kết, xây dựng báo cáo về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng và các nội dung về Phát triển quỹ đất
13 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp
14 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra
15 Họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
16 Họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi
17 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 2 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 3 năm 2017
18 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 2 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 3 năm 2017
19 Tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính
20 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Luật Đấu giá tài sản

ĐĂNG NHẬP