Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Tài liệu theo Giấy mời số 11/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Phát triển Fineton về các chương trình, dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh
2 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 09/GM-UBND ngày 05/01/2016 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
3 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 08/GM-UBND ngày 05/01/2016 Họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh
4 Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Về việc Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Ngành Nội vụ
6 Về việc Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương năm 2015
7 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 704/GM-UBND ngày 14/12 của UBND tỉnh Họp đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách số 3
8 Tài liệu Họp theo giấy mời số Số 699/GM-UBND của UBND tỉnh Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh
9 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 688/GM-UBND ngày 3/12/2015 UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
10 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 673/GM-UBND Dự Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713
11 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 666/GM-UBND 13/11/2015 UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016
12 Tài liệu Họp theo giấy mời số Số 663/GM-UBND của UBND tỉnh Họp Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách số 3
13 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo GM số 664/GM-UBND ngày 13/11/2015 Họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
14 Tài liệu phục vụ theo Giấy mời số 661GM-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ giải pháp 02 tháng cuối năm
15 Tài liệu phục vụ theo Giấy mời số 656GM-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Họp Hội đồng thẩm định nghe báo cáo quy hoạch phát triển văn hóa thể thao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
16 Họp nghe báo cáo và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)
17 Tài liệu phục vụ họp trực tuyến kèm theo Giấy mời 627/GM-UBND của UBND tỉnh về Ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2015-2016 do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino

ĐĂNG NHẬP