Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT
2 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
3 Dự Hội nghị Trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai công tác tư pháp năm 2018
4 Họp nghe xử lý một số vụ việc tồn đọng về đất đai
5 Họp thống nhất xử lý một số nội dung về khoáng sản
6 Họp nghe báo cáo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch phát triển Báo chí
7
8 Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP
9 Họp nghe báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030
10 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
11 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã
12 Ban Chấp hành Tỉnh ủy
13 Ban Chấp hành Tỉnh uỷ các tài liệu về các Đề án
14 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đánh giá công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiệm vụ thời gian tới
15 Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Đề án sản xuât vụ Xuân năm 2018
16 Họp nghe báo cáo Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và xử lý một số nội dungliên quan trong lĩnh vực khoáng sản
17 Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017
18 Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin
19 Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã
20 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các Đề án

ĐĂNG NHẬP