Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
2 Về việc họp thống nhất xử lý một số nội dung về đất đai, khoáng sản
3 Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 29/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác y tế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
4 Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh năm 2016, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc ngành giai đoạn 2011-2016
5 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mới số 10/GM-UBND (Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017)
6 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường (9/1/2017)
7 Tài liệu Hội nghị trực tuyến về ATGT
8 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Khoa học và Công nghệ
9 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ
10 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
11 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
12 Họp nghe báo cáo một số Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
13 Hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân
14 Hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân
15 Nghe báo cáo Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh
16 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc
17 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 446/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
18 Họp nghe nội dung chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
19 Họp nghe các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII
20 Triển khai rà soát xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng miền núi dân tộc giai đoạn 2016-2020

ĐĂNG NHẬP