Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của Văn phòng Chính phủ
2 Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
3 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
4 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
5 Họp trực tuyến Chính phủ với địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
6 Hội nghị tổng kết ngành TT&TT năm 2018 theo Giấy mời số 492/GM-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh
7 Tiếp dân định kỳ tháng 12/2018
8 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
9 Hội nghị Trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại đầu cầu tỉnh và cấp huyện
10 Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đề án sản xuất vụ Xuân và Đề án Phát triển chăn nuôi năm 2018
11 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
12 Họp nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch Phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (lưu vực sông La - Lam)
13 Họp nghe báo cáo dự thảo chính sách khuyết khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2021
14
15 Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
16 Làm việc với Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
17 Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 10 năm 2018
18 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ Qúy VI năm 2018
19 Hội nghị Tổng kết Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
20 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018

ĐĂNG NHẬP