Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Đề án sản xuât vụ Xuân năm 2018
2 Họp nghe báo cáo Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và xử lý một số nội dungliên quan trong lĩnh vực khoáng sản
3 Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017
4 Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin
5 Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã
6 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các Đề án
7 Hội nghị trực tuyến tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
8 Họp hội đồng liên ngành thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
9 Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017
10 Hội nghị trực tuyến Chính phủ Sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Nông - Lâm nghiệp
11 Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
12 Hội nghị Trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 3 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2017
13
14 Dự họp nghe báo cáo Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo
15 Họp nghe "Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo hướng bền vững, hiện đại"
16 Hội nghị trực tuyến Chính phủ "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới"
17 Họp nghe báo cáo việc xây dựng Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
18 Làm việc với Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19 Họp nghe công tác chuẩn bị tổng kết, xây dựng báo cáo về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng
20 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp để phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 20125 và những năm tiếp theo

ĐĂNG NHẬP