Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 8 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
2 Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018 - 2019triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
3 Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến theo giấy mời 281/GM-UBND "triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế"
4 Hội nghị Trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành giáo dục
5 Tài liêu Hội nghị trực tuyến theo Công điện 827/CĐ-VPCP Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương
6 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
7 Tài liệu theo giấy mời số 232/GM-UBND Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ
8 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
9 Tài liệu phục vụ kỳ họp theo giấy mời 766-MH/TU Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
10 Dự phiên họp trực tuyến Chính phủ tháng 6 năm 2019 với các địa phương
11 Họp trực tuyến bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống hạn
12 Theo Giấy mời số 751-MT/TU ngày 23/6/2019 của Tỉnh ủy
13 Họp nghe báo cáo phương án thiết kế dự án Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
14
15 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
16 Hội nghị Trực tuyến Bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
17 Họp nghe phương án vùng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gỗ OSB, OKAL của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
18 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tháng 5/2019, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
19 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
20 Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

ĐĂNG NHẬP