Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-202, tầm nhìn 2030
2 Giấy mời họp nghe các nội dung liên quan về công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
3 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
4 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
5
6
7 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000-2020)
8 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2022
9 Họp nghe báo cáo và góp ý dự thảo “Đề án Xây dựng trường mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021-2025”
10 Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm Thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp
11 Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021; triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất và Phương án tưới nước vụ Xuân năm 2022
12 Tài liệu kèm theo giấy mời: Họp nghe báo cáo và soát xét các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh
13 Tài liệu kèm theo giấy mời 593/GM-UBND về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
14 Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo "Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025"
15 Họp nghe chính sách hỗ trợ Tổ giám sát và tuyền truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng
16 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
17 Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021
18
19 Kết quả triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy Ban Châu Âu
20 Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

ĐĂNG NHẬP