Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
2 Làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học quốc gia Gyeongsang National University (GNU), Hàn Quốc
3 Họp nghe báo cáo việc xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện chương trình, dự án đầu tư công; tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
4 Hội nghị Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
5 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp
6 Họp thống nhất xử lý một số nội dung liên quan hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tập kết cát, sỏi lòng sông
7 Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
8 Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh
9 Về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
10 Về việc họp thống nhất xử lý một số nội dung về đất đai, khoáng sản
11 Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 29/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác y tế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
12 Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh năm 2016, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc ngành giai đoạn 2011-2016
13 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mới số 10/GM-UBND (Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017)
14 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường (9/1/2017)
15 Tài liệu Hội nghị trực tuyến về ATGT
16 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Khoa học và Công nghệ
17 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ
18 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
19 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
20 Họp nghe báo cáo một số Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

ĐĂNG NHẬP