Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
2 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
3 Hội thảo khoa học về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
4 Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017'; triển khai nhiệm vụ năm 2018
5 Tài liệu phục vụ cuộc họp ban chỉ đạo dự án phát triển nông nghiệp số 30/GM-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh
6 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT, xử lý các vi phạm pháp luật về pháo năm 2017, triển khi nhiệm vụ năm 2018 và triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
7 Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"; 10 năm hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
8 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và Đề án xây dựng, phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
10 Dự Hội thảo về Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
11 Tham dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính
12 Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
13 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT
14 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
15 Dự Hội nghị Trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai công tác tư pháp năm 2018
16 Họp nghe xử lý một số vụ việc tồn đọng về đất đai
17 Họp thống nhất xử lý một số nội dung về khoáng sản
18 Họp nghe báo cáo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch phát triển Báo chí
19
20 Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP

ĐĂNG NHẬP