Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1
2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TN,TN và NĐ giai đoạn 2015-2020"
3 Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR, Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2021
4
5 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời số 136/GM-UBND về báo cáo tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021
6 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
7 Bổ cứu công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
8 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
9 Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công
10 Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử
11 Họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện CQĐT, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
12 Họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và Ban chỉ đạo công tác gia đình
13 Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021
14 Tài liệu theo giấy mời số 06/GM-UBBC Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời số 05/GM-UBBC ngày 19/01/2021 Hội nghị trực tuyến do Bộ Chính trị và Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức
16 Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
17 Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.
18 Tài liệu Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
19 Tài liệu theo giấy mời 517/GM-UBND Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
20 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2021

ĐĂNG NHẬP