Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Tài liệu kèm theo giấy mời: Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
2 Đón và làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
3 Tham dự Hội thảo về “Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”
4 Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023
5 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng triển khai Đề án 06/CP
6 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng triển khai Đề án 06/CP
7 Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022.
8 Hội nghị Trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
9 Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
10 Tài liệu kèm theo giấy mời về: Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã
11 Đón và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ; quản lý nhà nước về công tác tôn giáo năm 2022 của Bộ Nội vụ
12 Họp BCĐ chuyển đổi số làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
13 Hội nghị trực tuyến tập huấn các nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh
14 Đón và làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
15 Tài liệu kèm theo Giấy mời 189/GM-UBND Họp nghe báo cáo chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
16 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
17 Tham dự Hội nghị triển khai công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022
18 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời số 136/GM-UBND - Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
19 Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
20 Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

ĐĂNG NHẬP