Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Đón và làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
2 Tài liệu kèm theo Giấy mời 189/GM-UBND Họp nghe báo cáo chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
3 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
4 Tham dự Hội nghị triển khai công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022
5 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời số 136/GM-UBND - Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
6 Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
7 Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh
8 Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
9 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học của các địa phương
10 Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022
11 Hội nghị triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-202, tầm nhìn 2030
12 Giấy mời họp nghe các nội dung liên quan về công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
13 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
14 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
15
16
17 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000-2020)
18 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2022
19 Họp nghe báo cáo và góp ý dự thảo “Đề án Xây dựng trường mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021-2025”
20 Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm Thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp

ĐĂNG NHẬP