Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Thông báo 230/TB-UBND Điều chỉnh thời gian Họp nghe báo cáo chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Theo Giấy mời số 229/GM-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh)
Thông báo 221/TB-UBND Về việc điều chỉnh trang phục dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc theo Giấy mời số 212/GM-UBND ngày 04/6/2018
Kế hoạch số 178/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Chỉ thị số 09/CT-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa Hè Thu 2018
Thông báo 169/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Thông báo số 167/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Kế hoạch 188/KH-UBND làm việc với Đoàn Khảo sát song phương Việt Nam - Lào
Chương trình phối hợp số 506-Ctr/BDVTU-BCSĐUBND: Giữa Ban Dan vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận, giai đoạn 2018-2021
Kế hoạch 174/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam
Kế hoạch 173/KH-UBND (Hỏa tốc) Kế hoạch điều chỉnh Đón và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch này thay thế Kế hoạch 170/KH-UBND tỉnh)
Kế hoạch 151/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2018 - 2020
Kế hoạch số 170/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Ninh Thuận (Bản mới thay đổi)
Thông báo số 148/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi dự Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch 139/KH-UBND Đón nhận, an táng hài cốt Liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước
Thông báo 138/TB-UBND V/v không bổ sung đối tượng và hoàn thiện hồ sơ để kết thúc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường
Thông báo 127/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2018
Báo cáo 132/BC-UBND Báo cáo công tác ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật về quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 130/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 128/KH-UBND Rà soát, đơn giản hóa điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
Thông báo 133/TB-UBND Lùi thời gian họp về tổ chức sản xuất tại các Dự án nuôi cá bơn, cá mú và tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

ĐĂNG NHẬP