Phổ biến, tuyên truyền VB QPPL

10:23 07/11/2017

V/v triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10:21 07/11/2017

Triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP