Thống kê xử lý hồ sơ theo đơn vị

Phòng Nội chính

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

Phòng Tổng hợp

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

Phòng Văn xã

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

Phòng Xây dựng

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

Phòng Giao thông

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

Phòng Công thương

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

Phòng Tiếp công dân

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

Phòng Dân tộc

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

Phòng Nông nghiệp

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

% Hoàn thành

Chi tiết

UBND huyện Thạch Hà

Tiếp nhận: 0 hs

Giải quyết: 0 hs

0% hoàn thành

+ Thủ tục mức độ 2: 218 thủ tục.

+ Thủ tục mức độ 3: thủ tục.

Xem thống kê chi tiết

UBND huyện Nghi Xuân

Tiếp nhận: 0 hs

Giải quyết: 0 hs

0% hoàn thành

+ Thủ tục mức độ 2: 218 thủ tục.

+ Thủ tục mức độ 3: 2 thủ tục.

Xem thống kê chi tiết

UBND huyện Vũ Quang

Tiếp nhận: 0 hs

Giải quyết: 0 hs

0% hoàn thành

+ Thủ tục mức độ 2: 218 thủ tục.

+ Thủ tục mức độ 3: 2 thủ tục.

Xem thống kê chi tiết

Thành Phố Hà Tĩnh

Thị Xã Hồng Lĩnh

Thị Xã Kỳ Anh

Huyện Hương Sơn

Huyện Đức Thọ

Huyện Can Lộc

Huyện Hương Khê

Huyện Cẩm Xuyên

Huyện Kỳ Anh

Huyện Lộc Hà

ĐĂNG NHẬP