Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Quyết định Số 420 -QĐ/TU ngày 21/6/2017 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
Công điện số 10/CĐ-UBND V/v phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Hè Thu 2017
Quyết định 42/QĐ-BCH V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hồ chứa nước Sông Rác, Kim Sơn và Thượng Sông Trí năm 2017
Quyết định 41/QD-BCH ngày 14/6/2017 V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công trình thủy lợi Kẻ Gỗ và Bộc Nguyên năm 2017
Phương án 192/PA-UBND ngày 14/6/2017 Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Công điện số 09/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2017
Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
Công văn 153/VP-TH V/v phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ giữa năm 2017)
Quyết định 37/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 01/6/2017 V/v triệu tập cán bộ, công chức viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Công văn số 3199/UBND-VX1 V/v đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017
Quyết định 36/ QĐ-HĐTĐ ngày 26/5/2017 V/v thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
Quyết định 35/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 25/5/2017 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
Công văn số 2982/UBND-NL2 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Moi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, ngày Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam và chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2017
Công điện số 08/CĐ-UBND Về việc thu hoạch lúa vụ Xuân và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Hè Thu năm 2017
Quyết định 32/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 28/4/2017 V/v triệu tập cán bộ, công chức viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Công văn 2378 của UBND tỉnh Về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất bổ sung phạm vi, đối tượng, khối lượng thiệt hại do sự cố môi trường
2249/UBND-TCD V/v ủy quyền chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017
Công điện số 05/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017
Quyết định số 21/QUYẾT ĐỊNH-HĐGDQPAN V/v triệu tập cán bộ, công chức viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
Chỉ thị số 07/CT-UBND V/v chấn chỉnh hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp

ĐĂNG NHẬP