Chương trình công tác


1 Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
2 Lịch trực nghĩ Lễ 02/9/2016 Trung tâm Công báo - Tin học
3 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 8 năm 2016
4 Chương trình công tác tháng 08 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
5 Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
6 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 06 năm 2016
7 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 6 năm 2016
8 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 05 năm 2016
9 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 5 năm 2016
10 Lịch trực nghĩ Lễ 30/4, 1/5/2016 Trung tâm Công báo - Tin học
11 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 04 năm 2016
12 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 4 năm 2016
13 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 3 năm 2016
14 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 2 năm 2016
15 Chương trình công tác tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
16 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 12 năm 2015
17 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 11 năm 2015
18 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 10 năm 2015
19 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 09 năm 2015
20 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 08 năm 2015

ĐĂNG NHẬP