Chương trình công tác


1 Lịch trực Tết Dương lịch năm 2018 của Trung tâm Công báo - Tin học
2 Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh
3 Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
4 Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh
5 Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh
6 Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh
7 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
8 Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh
9 Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh
10 Lịch trực 30/4 và 1/5 của Trung tâm Công báo - Tin học
11 Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh
12 Chương trình công tác táng 03 năm 2017 của UBND tỉnh
13 Chương trình công tác táng 02 năm 2017 của UBND tỉnh
14 Lịch trực Tết Âm lịch năm 2017 Trung tâm Công báo
15 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 1 năm 2017
16 Chương trình công tác táng 01 năm 2017 của UBND tỉnh
17 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 12 năm 2016
18 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
19 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
20 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP