Chương trình công tác


1 Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh
2 Chương trình công tác tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh
3 Lịch trực Tết Dương lịch năm 2018 của Trung tâm Công báo - Tin học
4 Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh
5 Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
6 Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh
7 Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh
8 Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh
9 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
10 Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh
11 Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh
12 Lịch trực 30/4 và 1/5 của Trung tâm Công báo - Tin học
13 Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh
14 Chương trình công tác táng 03 năm 2017 của UBND tỉnh
15 Chương trình công tác táng 02 năm 2017 của UBND tỉnh
16 Lịch trực Tết Âm lịch năm 2017 Trung tâm Công báo
17 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 1 năm 2017
18 Chương trình công tác táng 01 năm 2017 của UBND tỉnh
19 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 12 năm 2016
20 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐĂNG NHẬP