Chương trình công tác


1 Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh
2 Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
3 Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh
4 Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh
5 Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh
6 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
7 Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh
8 Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh
9 Lịch trực 30/4 và 1/5 của Trung tâm Công báo - Tin học
10 Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh
11 Chương trình công tác táng 03 năm 2017 của UBND tỉnh
12 Chương trình công tác táng 02 năm 2017 của UBND tỉnh
13 Lịch trực Tết Âm lịch năm 2017 Trung tâm Công báo
14 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 1 năm 2017
15 Chương trình công tác táng 01 năm 2017 của UBND tỉnh
16 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 12 năm 2016
17 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
18 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
19 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
20 Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP