Chương trình công tác


1 Chương trình công tác táng 03 năm 2017 của UBND tỉnh
2 Chương trình công tác táng 02 năm 2017 của UBND tỉnh
3 Lịch trực Tết Âm lịch năm 2017 Trung tâm Công báo
4 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 1 năm 2017
5 Chương trình công tác táng 01 năm 2017 của UBND tỉnh
6 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 12 năm 2016
7 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
8 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
9 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
10 Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
11 Lịch trực nghĩ Lễ 02/9/2016 Trung tâm Công báo - Tin học
12 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 8 năm 2016
13 Chương trình công tác tháng 08 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
14 Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
15 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 06 năm 2016
16 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 6 năm 2016
17 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 05 năm 2016
18 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 5 năm 2016
19 Lịch trực nghĩ Lễ 30/4, 1/5/2016 Trung tâm Công báo - Tin học
20 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 04 năm 2016

ĐĂNG NHẬP