Chương trình công tác


1 Chương trình công tác tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh
2 Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh
3 Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
4 Chương trình công tác tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh
5 Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh
6 Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh
7 Chương trình công tác tháng 04 năm 2018 của UBND tỉnh
8 Chương trình công tác tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh
9 Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh
10 Chương trình công tác tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh
11 Lịch trực Tết Dương lịch năm 2018 của Trung tâm Công báo - Tin học
12 Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh
13 Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
14 Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh
15 Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh
16 Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh
17 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
18 Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh
19 Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh
20 Lịch trực 30/4 và 1/5 của Trung tâm Công báo - Tin học

ĐĂNG NHẬP