Chương trình công tác


1 Lịch trực 30/4 và 1/5 của Trung tâm Công báo - Tin học
2 Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh
3 Chương trình công tác táng 03 năm 2017 của UBND tỉnh
4 Chương trình công tác táng 02 năm 2017 của UBND tỉnh
5 Lịch trực Tết Âm lịch năm 2017 Trung tâm Công báo
6 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 1 năm 2017
7 Chương trình công tác táng 01 năm 2017 của UBND tỉnh
8 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 12 năm 2016
9 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
10 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
11 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
12 Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
13 Lịch trực nghĩ Lễ 02/9/2016 Trung tâm Công báo - Tin học
14 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 8 năm 2016
15 Chương trình công tác tháng 08 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
16 Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
17 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 06 năm 2016
18 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 6 năm 2016
19 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 05 năm 2016
20 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 5 năm 2016

ĐĂNG NHẬP