Chương trình công tác


1 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 1 năm 2017
2 Chương trình công tác táng 01 năm 2017 của UBND tỉnh
3 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 12 năm 2016
4 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
5 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
6 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
7 Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
8 Lịch trực nghĩ Lễ 02/9/2016 Trung tâm Công báo - Tin học
9 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 8 năm 2016
10 Chương trình công tác tháng 08 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
11 Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
12 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 06 năm 2016
13 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 6 năm 2016
14 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 05 năm 2016
15 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 5 năm 2016
16 Lịch trực nghĩ Lễ 30/4, 1/5/2016 Trung tâm Công báo - Tin học
17 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 04 năm 2016
18 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 4 năm 2016
19 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 3 năm 2016
20 Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 2 năm 2016

ĐĂNG NHẬP