Chương trình công tác


1 Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh
2 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
3 Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh
4 Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh
5 Lịch trực 30/4 và 1/5 của Trung tâm Công báo - Tin học
6 Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh
7 Chương trình công tác táng 03 năm 2017 của UBND tỉnh
8 Chương trình công tác táng 02 năm 2017 của UBND tỉnh
9 Lịch trực Tết Âm lịch năm 2017 Trung tâm Công báo
10 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 1 năm 2017
11 Chương trình công tác táng 01 năm 2017 của UBND tỉnh
12 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 12 năm 2016
13 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
14 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
15 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
16 Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
17 Lịch trực nghĩ Lễ 02/9/2016 Trung tâm Công báo - Tin học
18 Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 8 năm 2016
19 Chương trình công tác tháng 08 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
20 Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP